دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مهندسی پزشکی
معرفی

مشخصات فردی

نام : سیدکمال الدین   ستاره دان

پست الکترونیکی : k-setarehdan@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : پردازش اطلاعات

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده مهندسی پزشکی

مرتبه علمی : دانشیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تخصصی بیوالکتریک

نوع استخدام : قراردادی

تاریخ استخدام : 1388/05/31

سیدکمال الدین ستاره دان

محل خدمت:   دانشکده مهندسی پزشکی

مرتبه علمی : دانشیار

^